18 thoughts on “Cờ độ giang hồ sư phụ lại lý huynh đại chiến dương lê quan 15p điều”

  1. Sư phụ đánh kinh thật.nội công thâm hậu, đường cờ bén như dao cạo.đi nước nào công sát nước đó.bái phục sư phụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *