4 thoughts on “Bai Ca Hồ Chí Minh # rmah blik&aronh siu & dối múa hồ lâm thể hiện”

  1. Bác Hồ, một nhận cách, đức tính cho tất cả mọi ng dân VN học tập, nhất là những ng làm nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *