10 thoughts on “Đăng ký lịch hẹn xin Visa Hàn Quốc”

  1. kênh cộng động Việt Hàn nói rất đúng.người ta đang ăn bữa ba chén cơm giờ cho ăn một chén đói quá phải tìm cách ăn lén thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *