10 thoughts on “keo ckpk jsb copy 550 cho canh nhập | LW, CZ, LW đức, Đài, các canh copy 550”

  1. Em Mua 5 lang xuyên pha +5 lang jsb tât ca la 1kg chuân chi dây anh co ban ko nêu ban thi em lây nhe anh thây keo bên anh đep lăm . . .

  2. Kẹo bác rất ok. Riêng e từ hồi chơi pcp den h toàn dùng kẹo từ bác. JSB của bác chuẩn chum k via tí nào. 👍👍💖 k riêng mình JSB 5.52 và sâu phá 5.52 vẫn là đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *