One thought on “[Jacky&Jenny] Review game Pixel Gun 3D

  1. Do vấn đề thời gian nên mình bị hạn chế làm gacha. Các video gacha từ nay sẽ do em mình làm hoàn toàn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *