50 thoughts on “Trương Quốc Huy : Xa Cảng Santa Ana nên ghé một lần – California”

  1. ĐÚNG LUÔN HÉN ÔNG TRƯƠNG QUỐC HUY?_PHẬT ĐỘ HỒMH KÔNG_ĐỘ MỸ, ĐỘ ÚC, ĐỘ CANADA, ĐỘ PHÁP, KHÔNG ĐỘ VIỆT NAM, kakakak hehehhe hihihihi, ĐÚNG LUÔN@@@😭😭😢😢😓😥😥😪😪 😀 😀 😀 😀

  2. ĐÚNG LUÔN HÉN ÔNG TRƯƠNG QUỐC HUY?_PHẬT ĐỘ HỒMH KÔNG_ĐỘ MỸ, ĐỘ ÚC, ĐỘ CANADA, ĐỘ PHÁP, KHÔNG ĐỘ VIỆT NAM, kakakak hehehhe hihihihi, ĐÚNG LUÔN@@@😭😭😢😢😓😥😥😪😪 😀 😀 😀 😀

  3. ĐÚNG LUÔN HÉN ÔNG TRƯƠNG QUỐC HUY?_PHẬT ĐỘ HỒMH KÔNG_ĐỘ MỸ, ĐỘ ÚC, ĐỘ CANADA, ĐỘ PHÁP, KHÔNG ĐỘ VIỆT NAM, kakakak hehehhe hihihihi, ĐÚNG LUÔN@@@😭😭😢😢😓😥😥😪😪 😀 😀 😀 😀

  4. ĐÚNG LUÔN HÉN ÔNG TRƯƠNG QUỐC HUY?_PHẬT ĐỘ HỒMH KÔNG_ĐỘ MỸ, ĐỘ ÚC, ĐỘ CANADA, ĐỘ PHÁP, KHÔNG ĐỘ VIỆT NAM, kakakak hehehhe hihihihi, ĐÚNG LUÔN@@@😭😭😢😢😓😥😥😪😪 😀 😀 😀 😀

  5. ĐÚNG LUÔN HÉN ÔNG TRƯƠNG QUỐC HUY?_PHẬT ĐỘ HỒMH KÔNG_ĐỘ MỸ, ĐỘ ÚC, ĐỘ CANADA, ĐỘ PHÁP, KHÔNG ĐỘ VIỆT NAM, kakakak hehehhe hihihihi, ĐÚNG LUÔN@@@😭😭😢😢😓😥😥😪😪 😀 😀 😀 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *