20 thoughts on “Bài 1. Hướng dẫn kết nối, tạo database, tạo table và tạo liên kết giữa các table trong Sql Server”

  1. Nhờ Tutorial của đại ka này mà đỡ phải đọc lại sách 🙂
    Ngày trước đi học phần này chỉ có ngồi ngáp ngắn, ngáp dài, chẳng hiểu gì và cũng chẳng nhớ gì…
    Giờ cần nên đang phải cày cuốc lại, may gặp được tutorial này, Bác trình bày rất dễ hiểu, cảm ơn nhiều !
    Chúc bác thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *