7 thoughts on “Cách đổi mật khẩu và tên người dùng Win10”

  1. 4 cách để tạo và đổi mật khẩu trên Windows 10 cho ai cần: https://goo.gl/7bNupu
    Có cả cách tạo mật khẩu bằng hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *