30 thoughts on “Cách dùng photoshop cs6:Tạo action xử lý ảnh thẻ.”

  1. cho em hỏi khi dùng công cụ move làm sao để con trỏ nó thay đổi đối tượng move, lúc em cần move đối tượng khác thì ko dc con trỏ nó vẫn đứng ở đối tượng move lần trước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *