37 thoughts on “Cách sử dụng iCloud để khoá máy, xoá dữ liệu và tìm kiếm iPhone iPad khi bị mất”

  1. LÀM ƠN CHỈ MÌNH CÁCH KHI BỊ VÔ HIỆU HOÁ IPAD
    MÀ KO CẦN DÙNG ĐẾN MÁY TÍNH ĐI MÌNH XIN BN LÀM ƠN!!!!😱😱😨😨😰😰😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *