5 thoughts on “Cách xóa và thay đổi mũi tên Shortcut Icons đơn giản

  1. làm xóa mất biểu tượng mũi tên shortcut icon ko phần file đâu
    tới số 1:49 chỗ value data thì thêm mã lệnh: %windir%System32shell32.dll,-50 này rồi reset máy lại xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *