33 thoughts on “Cài đặt Windows 7 trên Windows xp (Install Windows 7 on Windows Xp) – YouTube.FLV”

  1. Bạn ơi mình đến phần Install Windows rồi . Đến câu hỏi " Where do you want to install Windows? " thì máy mình k hiện "Disk 0 Unallocated Space" như bạn mà ra 3 mục là "Disk 0 Partition 1: WINDOWS (C:)" và "Disk 0 Partition 2: WINDOWS (D:)" và "Disk 0 Partition 3: DATA (E:)……và ở dưới chữ Load Driver có 1 dòng chữ báo lỗi là: "Windows cannot be installed to Disk 0 Partition 1. (Show details) " , mình thử cả cái Partition 2 và 3 cũng đều như thế . Bây giờ mình phải làm như thế nào . mình k giỏi về cái này lắm , bạn chỉ giúp mình với

  2. mình làm đến cái bước nhấn đúp vào set up thì nó cứ ghi là: "Window cannot access….." Thì phải làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *