24 thoughts on “Cài đặt WinXP trên máy ảo”

  1. thứ nhất là bạn có thể cấp phát ổ cứng cho máy ảo tùy ý vì nó không chiếm trọn phần bạn đã cấp phát cho nó mà chỉ khi nó cần bao nhiêu nó mới lấy thôi còn khi cài trên máy ảo thì nó sẽ chiếm bộ nhớ trên máy ảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *