19 thoughts on “Chơi fifa online 3 bằng tay cầm như thế nào?”

  1. DualShock 2 bắt buột phải là kiểu "tay cầm có dây" truyền thống rồi tại vì PlayStation 2 đã ngừng sản xuất toàn cầu kể từ tháng 12 năm 2013, chứ mình đây có tay cầm DualShock 3 (PeepVN) không dây chơi sướng hơn!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *