14 thoughts on “Clip giới thiệu về Việt Nam – Đất nước con người”

  1. Yêu đất nước việt nam nhất 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

  2. Việt Nam là một đất nước tuyệt vời…Nước non cua Việt Nam mãi la của người Việt Nam.Hãy cùng nhau xây dựng nước non của chúng ta càng giàu mạnh.Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *