31 thoughts on “Dư Luận Viên làm loạn khi biết Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ mới là Quốc kỳ của Dân Tộc”

  1. đéo tin lớn tuổi rồi mà không có đạo lý gì ngu vl 54 dân tộc anh em vẫn sống rất hạnh phúc và tự do nhá yêu cờ đỏ sao vàng là nhất ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *