29 thoughts on “Fpt shop trả lời rất vô trách nhiệm”

  1. Vào thế giới di động xem nử ngày vẫn có nhân viên thì theo tư vấn đi ra vẫn để tay trk ngực chào vẫn mở cửa bao vệ dắt xe ra tận đường .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *