30 thoughts on “Giải thế cờ"THẤT TINH TỤ HỘI SỐ 1"”

  1. Tại phút thứ 29:00.
    Khi mà xe đen bình ra bắt tốt biên thì xe đỏ về giữ.
    Nếu xe đen sang bắt tốt 8 thì xe tấn 3 lên để giữ, và xe đỏ cứ lên xuống để giữ 2 tốt đấy thì sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *