42 thoughts on “GTA 5 – Vận chuyển xe cần cẩu tới công trường | ND Gaming”

  1. Anh duy ơi
    Anh lấy the flash rồi chỉnh 5 sao, sao đó anh lấy the flash chạy hết sao sẽ hoàn thành nhiệm vụ
    Nếu hay cho 1 like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *