7 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt server bootrom với phần mềm CSMBoot”

  1. Bạn config server cấp ip từ 192.168.0.100-192.168.0.200 default gateway trỏ về 192.168.0.1
    Chú ý cài DHCP cho modem khác với bên Server nhé.
    Có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc qua website: http://caidatbootrom.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *