38 thoughts on “Hướng dẫn dạy nhảy chi tiết Dân vũ Trống cơm – Flashmob Trống cơm”

  1. Em dng hoc lop7 .ma thây hiêu truong bắt hoc bat nay đê tap thê duc.hôm nay em đa tap bai nay 18 lân chai luôn.😭😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *