15 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel”

  1. Tôi lại thấy dễ hiểu, Thế này nhanh gọn. Tôi ghét giảng theo kiểu lan man. Bài này chỉ phù hợp những người thông minh, nhanh hiểu. Còn chậm hiểu đi chỗ khác chơi………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *