22 thoughts on “Ngộ không kì truyện – thuyết minh”

  1. Kim ngân bảo kích của lữ bố ( dương tiễn) còn ngông đó
    Thành phật thì nó đập cho đél có đg chạy nhé dương tiễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *