39 thoughts on “Nguyên tắc xé bảng tên của các thành viên running man, đừng chung đội với Lee Kwang Soo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *