One thought on “Phật nói về DUYÊN trong tình yêu và đi chùa có nên cầu DUYÊN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *