6 thoughts on “Phim Vo thuat |xem phim vo thuat le |phim vo thuat thieu lam tu

  1. Tai nghe có tiếng nói,nhỏ nhỏ,nhờ người,Kiểm tra trong xe Không có,nhờ người,Kiểm tra trong phone,cũng Không có.(Năm 2006)

  2. Hoang tưởng,hoảng hốt,cầm lấy cây kềm có lưỡi dao,thủ trong phòng,cũng may mà chưa gây án.(2006)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *