16 thoughts on “Sống Chung Với Mẹ Chồng Tập 33

  1. Đáng lẽ sơn tìm trang tâm sự về lời từ chối của vân.trang nói ra thì hay hơn là vân tự nói vs mẹ sơn

  2. ông chồng bà này tôi thấy giỏi,nhịn nhục,cam chịu,chiều chuộng bà Phương quái thai này,Tôi thấy ông này vs thằng Thanh chỉ là đàn ông mặc váy,có cũng như không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *