15 thoughts on “Tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu trong Excel cực nhanh”

  1. anh đức huy lê à. Anh có cách nào tô màu cả bảng dữ liệu, đến một năm nào đó nó tự động tô màu không anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *