8 thoughts on “Toàn bộ hàm xử lý chuỗi trong Excel | và ứng dụng tách họ tên và tên đệm”

  1. Muốn so sánh dữ liệu số hiện có (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) với dữ liệu số quy định thì dùng hàm gì vậy bạn ơi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *