4 thoughts on “Toàn Cảnh – Chùa Bà Châu Đốc Ngày 17/02/2019”

  1. Chú ở châu đốc tới ngày mai luôn hả, ngày mai châu đốc núi sam múa lân lễ hội nghinh ông châu xương, quan công, quan bình lên xác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *