50 thoughts on “Truyện Kiều – Nguyễn Du Tiết 1 -Cô Nguyễn Thu Hòa”

  1. Truyện kiều là cũa trung puốc mà các bạn thữ lên mạng tìm thử xem . Sao lại nói về triệu đại v nam .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *