20 thoughts on “[VGS SHOP] MAGIC KOREA – Máy làm sữa đậu nành đa năng”

  1. Tôi làm được 3 lần đi luôn. Chế độ sữa đậu nó chỉ nóng còn xoay nhiễn thì được 3 lần thì phịt phịt chứ không chạy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *