2 thoughts on “HD tải truyện về máy”

  1. Ban add công cụ tải ảnh hàng loạt trên trang web tải về một lúc cho nhanh. Đây là lugin cho chrome và cốc cốc. Link: https://chrome.google.com/webstore/detail/image-downloader/cnpniohnfphhjihaiiggeabnkjhpaldj/related
    Nó có cho chỉnh kích cỡ file ảnh sẽ tải về, thường thì trang truyện khoảng 100KB trở lên, chỉnh như vậy để loại những ảnh quảng cáo và ảnh thumbnail truyện khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *