34 thoughts on “Hướng dẫn chơi liên minh hyền thoại bằng tay cầm”

  1. https://drive.google.com/file/d/0B9PWQttWn8gUb0cwVmFXVHNoa3c/view
    link tải xpadder nha và dành cho những ai khi bấm vào liên minh mà không điều khiển được tay cầm, Các Bạn Chạy Chương Trình Giả Lập Tay Cầm Bằng [ Run As Administrator ] là chạy được mình đã thử và thành công

  2. Dành cho những ai khi bấm vào liên minh mà không điều khiển được tay cầm, Các Bạn Chạy Chương Trình Giả Lập Tay Cầm Bằng [ Run As Administrator ] là chạy được mình đã thử và thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *