5 thoughts on “Nghi lễ chào cờ trường Tiểu học Việt Hùng – Hội đồng Đội huyện Đông Anh”

  1. Làm con chim non trên tay nào cùng nhau nằm trên khu vì nhân dân không ngừng tìm màu gà trường cùng tiến lên nước non Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *